Socialinės paslaugos

INFORMACIJA LANKYTOJAMS

VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKIMU NR. V-1496 „DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT ASMENIS STACIONARIOSE SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE“ LEIDŽIAMAS GYVENTOJŲ LANKYMAS LAIKANTIS ŠIŲ SĄLYGŲ :

 • vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo (artimieji atvykimo laiką ir datą derina iš anksto su socialiniu darbuotoju ar socialinio darbuotojo padėjėju);
 • lankytojui viso lankymo metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kita priemones);
 • lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;
 • lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan. );
 • kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
 •  susitinkant su artimaisiais lauke susitikimo laikas neribojamas.

REGISTRUOTIS ŠIAIS TELEFONAIS : SOCIALINĖ DARBUOTOJA  8 655 06150; SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJOS  8 655 05986;

Šėtos socialinis ir ugdymo centras yra Kėdainių rajono savivaldybės įstaiga, į kurią gyventi asmenis nukreipia Kėdainių rajono savivaldybės asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigose komisija, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro gyventojams teikiamos bazinės paslaugos:

Būsto paslaugos:

 • minimalus bendras gyvenamas plotas kiekvienam gyventojui pagal Lietuvos higienos normą HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
 • kiekvienam gyventojui miegamuosiuose kambariuose yra pagrindiniai baldai: lova,spintelė, kėdė, o spinta ir stalas – keliems asmenims;
 • gyventojas savo kambaryje gali turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų;
 • viename kambaryje gyvena ne daugiau 4 gyventojų.

Maitinimo paslaugos:

 • maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną;
 • pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba.

Buitinės ir asmens higienos paslaugos:

 • organizuojamas gyventojų drabužių bei patalynės skalbimas, drabužių taisymas;
 • sudaromos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kap kartą per 7 dienas;
 • negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami;
 • įstaigos darbuotojai tvarko gyvenamąsias patalpas;
 • įstaiga suteikia įrangą, kompensacinę ir pagalbinę techniką, reikalingą gyventojams su negalia;
 • įstaigoje sudaromos sąlygos naudotis knygų bibliotekėle, televizoriumi poilsio zonoje, laikraščiais, žurnalais.

Socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo paslaugos:

 • socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai teikia socialinio darbo, bendravimo ir konsultavimo, laisvalaikio, užimtumo paslaugas;
 • organizuojamas socialinis darbas pagal individualius socialinės globos planus;
 • padedame tvarkyti asmeninius reikalus už įstaigos ribų, ginamos gyventojų teisės ir teisėti interesai;
 • teikiamos socialinės slaugos paslaugos, organizuojamos medikų konsultacijos bei kitos sveikatos priežiūros paslaugos, esant būtinybei gyventojai hospitalizuojami;
 • organizuojama sveikatos priežiūros paslauga, naudojantis sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specialistų, gydytojų paslaugomis;