Bendrieji įstaigos dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro privatumo politika

Vadovaujantis ES Reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, Mes, Šėtos socialinis ir ugdymo centras – (toliau Centras), juridinio asmens kodas 191892987, adresas Ramygalos 34a, Šėta, Kėdainių rajonas, tel. Nr. 834735316, el. p. setos.soc-centras@kedainiai.lt rūpinamės savo klientų: gyventojų, gyventojų artimųjų, savo ugdytinių, ugdytinių tėvų (globėjų), savo darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami mums patikėtus Jūsų duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Labai svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte Asmens duomenų tvarkymo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre taisykles, nes kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą, sutinkate su sąlygomis aprašytomis šiose taisyklėse. Jei nesutinkate, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

Asmens duomenų tvarkymo Šėtos socialiniame ir ugdymo centre taisyklės

Įstaigos darbą reglamentuojantys dokumentai (vidinės taisyklės, tvarkos):

Šėtos socialinio ir ugdymo centro apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos (sistemos) aprašas
Sistemos priedai 2021
Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas
Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas
Konfidencialumo, lankytojų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
ŠSUC darbuotojų etikos kodeksas
ŠSUC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka
ŠSUC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros aprašas
ŠSUC kokybės politikos aprašas
ŠSUC nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
ŠSUC paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą procedūros ir politikos aprašas
ŠSUC paslaugų gavėjų skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
ŠSUC paslaugų gavėjų Teisių chartija ŠSUC teikiamų paslaugų sąrašas 2020 m.

Planavimo dokumentai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro globos padalinio 2020 metų veiklos planas
2020 m. Šėtos socialinio ir ugdymo centro – darželio padalinio veiklos planas

Viešieji pirkimai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas
Šėtos socialinio ir ugdymo centro 2019 m. numatomų pirkti  darbų, prekių ir paslaugų planas

Projektai

Vykdomas projektas Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą

Nuostatai

Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatai

Valdymo schema

Šėtos socialinio ir ugdymo centro valdymo organizacinė struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Šėtos socialinio ir ugdymo centro darbo tvarkos taisyklės

Ataskaitos 2020 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019-2020 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020-2021m.

2020 metai

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita

Ataskaitos 2019 m.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018-2019 m.

2019 metai

Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2019 m.)

III ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

II ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

I ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

 

Archyvas 2013-2019 m.